Aktuality - ACVO

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Veřejná výzva alternativních mobilních operátorů Vládě, Parlamentu České republiky a Českému telekomunikačnímu úřadu
Brno, 27. břrzna 2017
  Vážený pane premiére, vážená vládo, vážení členové parlamentu ČR, vážení zástupci Českého telekomunikačního úřadu. Aktuální vyhrocená diskuze o cenách služeb mobilního přenosu dat v ČR přiměla naší asociaci vydat následující stručné prohlášení, protože dosavadní argumentace v této diskuzi se nám jeví jako neúplná a poněkud zavádějící.
   My, alternativní operátoři, jsme jakožto takzvaní virtuální mobilní operátoři začali vstupovat na trh v roce 2013 a pouhý vstup prvních virtuálních operátorů na trh významně přispěl k cenové revoluci na mobilním trhu. Ceny neomezených tarifů, které byly před rokem 2013 poskytovány třemi hlavními operátory za 4000Kč měsíčně, klesly na tehdy neuvěřitelných 750Kč, uživatelé předplacených služeb již nemuseli platit ceny volání u předplacených karet nad 5Kč za minutu, ale již začátkem roku 2013 se cena snížila na 2,50Kč.
   Vstup virtuálních operátorů na trh tedy přinesl mimořádný výsledek a považujeme tedy za jasně prokázané, že posílení konkurence na mobilním trhu je správnou cestou ve prospěch koncových uživatelů.   
   Bohužel pro všechny spotřebitele v České republice však velkoobchodní podmínky pro virtuální operátory jsou nastaveny takovým způsobem, aby nemohli nadále reagovat na změny trhu a pomáhat tak rozvoji konkurenčního prostředí, které by mohlo výrazně zlepšit smluvní podmínky pro zákazníky a snížit spotřebitelské ceny.
   Nákupní ceny běžného volání, SMS a datových balíčků pro všechny současné virtuální operátory jsou nyní totiž výrazně vyšší, než je běžná maloobchodní cena pro ostatní firemní zákazníky a v některých případech přesahuje i katalogové ceny pro spotřebitele. Některé služby nejsou virtuálním operátorům zpřístupněny. Dochází tedy k výrazné diskriminaci jednoho podnikatelského segmentu, což má přímý dopad na koncové spotřebitelské ceny!
   Jediný možný způsob, jak snížit koncové spotřebitelské ceny na trhu mobilních komunikací, je posílení pozice nezávislých virtuálních operátorů, kteří nejsou vlastněni nebo ovládáni velkými operátory. Vyzýváme proto všechny zodpovědné instituce, aby do připravované novely zákona o elektronických komunikacích zapracovali princip rovného přístupu ke službám, a to za ceny, které virtuálním operátorům umožní předkládat koncovým uživatelům konkurenceschopné nabídky.
 
jménem představenstva
 Pavel Humpolík,
 Libor Kiner
 René Matečný
TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ
Praha, 11. května 2016
Spory o peněžitá plnění na ČTÚ zůstanou.
Dne 11. dubna 2016 přijala vláda usnesení č. 314 k řešení účastnických sporů o peněžitá plnění v oblasti elektronických komunikací, kterým vzala na vědomí informace k  dané problematice a  schválila závěr o  ponechání agendy účastnických sporů o  peněžitá plnění zahajovaných na  návrh podnikatele v  oblasti elektronických komunikací (§  129 odst. 2 zákona o  elektronických komunikacích) na ČTÚ při zachování současné úrovně jeho personálního a  finančního zajištění; současně zrušila usnesení vlády ze dne 30.  března 2015 č. 220, k  rozhodování účastnických sporů o  peněžitá plnění v  oblasti elektronických komunikací.
TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ
Praha, 13. srpna 2015
Trh mobilní hlasové originace neprošel testem tří kritérií 
Velkoobchodní trh mobilní hlasové originace, vymezený úřadem v roce 2012, dnes již neprošel testem tří kritérií a nelze jej proto dál považovat za relevantní trh. Vyplývá to z návrhu analýzy relevantního trhu č. 8 (přístup a původ volání /originace/ ve veřejných mobilních telefonních sítích), který ČTÚ předložil do veřejné konzultace.
V roce 2006 Český telekomunikační úřad dospěl k závěru, že trh mobilních komunikací v ČR je dostatečně vyspělý a konkurenční. Postupem času se ale  ukázalo, že maloobchodní mobilní trh spíše stagnuje a velkoobchodní trh v ČR se na rozdíl od ostatních evropských zemí nerozvinul podle očekávání. Ještě v roce 2012 v tuzemsku nepůsobili žádní virtuální mobilní operátoři a nic nenaznačovalo jejich možnému vstupu. Proto se ČTÚ rozhodl otevřít otázku případného regulačního zásahu.
Prvním krokem bylo opětovné ustavení tzv. relevantního trhu, který ČTÚ v roce 2006 prohlásil za dostatečně konkurenční. Na podzim roku 2011 ČTÚ definoval nové vymezení relevantního trhu pro přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích (dle původního doporučení Evropské komise o relevantních trzích z roku 2003 trh č. 15, nově trh č. 8) a zpracoval návrh testu tří kritérií, jak to předpokládá evropský regulační rámec. Test zkoumá současné splnění těchto tří podmínek:
(i)            přítomnost velkých a trvalých překážek vstupu na trh,
(ii)           struktura trhu v přiměřeném časovém období nesměřuje k účinné hospodářské soutěži a
(iii)          právo hospodářské soutěže není samo o sobě dostatečně účinné při řešení selhání soutěže na příslušném trhu.
Po veřejné konzultaci v roce 2012 ČTÚ konstatoval, že všechna tři dílčí kritéria tohoto testu jsou splněna. Následně zařadil velkoobchodní trh mobilní originace do seznamu relevantních trhů a začal připravovat jeho detailní analýzu.
Od doby, kdy ČTÚ na konci roku 2012 představil první závěry analýzy pro účely veřejné konzultace, až dosud se situace na trhu postupně zásadně měnila. V roce 2013 vstoupili na trh první virtuální operátoři, a jejich počet v současnosti již dosahuje necelé stovky. Současně mobilní operátoři na trh uvedli nabídky neomezených tarifů. ČTÚ je přesvědčen, že šlo o zjevnou reakci síťových operátorů na předběžné závěry analýzy relevantního trhu s cílem vyhnout se regulačnímu zásahu.
Změna situace na trhu samozřejmě znamenala nutnost nového posouzení toho, zda trh stále splňuje test tří kritérií a zda je i nadále trhem vhodným pro uplatnění ex-ante regulace.
Na základě komplexního zhodnocení situace na trhu a vyhodnocení jednotlivých kritérií ČTÚ zjistil, že v důsledku proběhlých změn již není splněno ani jedno ze tří dílčích kritérií celého testu. Velkoobchodní trh originace mobilního volání v podobě jeho vymezení v roce 2012 tak není možné nadále považovat za relevantní a způsobilý k regulaci. K tomuto závěru by přitom postačovalo nesplnění byť jen jediného ze tří dílčích kritérií testu.
Návrh analýzy s nově provedeným testem tří kritérií ČTÚ nyní předkládá do veřejné konzultace široké odborné i laické veřejnosti, která se tak může seznámit s tím, jak ČTÚ trh č. 8 nyní posuzuje.
Pro úplnost ČTÚ dodává, že předmětný relevantní trh, nově vymezený v roce 2012 po vzoru obdobného trhu dle evropského doporučení z roku 2003, se týká pouze hlasových volání a SMS služeb v sítích GSM a UMTS. Nezahrnuje sítě LTE a především se nevztahuje na datové služby.
Přitom právě oblast datových služeb dnes úřad vnímá jako nejvíce problematickou ve vztazích mezi operátory s vlastní sítí (MNO) na straně jedné, a virtuálními operátory (MVNO) či subjekty působícími v roli MVNE na straně druhé. Vnímá ji jako oblast, která se zatím nevyvíjí žádoucím způsobem z pohledu dostatečné konkurence na trhu a přínosů pro všechny účastníky a koncové uživatele. Relevantní trh č. 8 ale tyto problémy nepostihuje.
I proto takto vymezený trh neumožňuje úřadu aktivně zasáhnout do situace na trhu s datovými službami v mobilních sítích. K tomu by bylo nutné vymezit nový trh a opět provést test tří kritérií. Pokud by test ukázal, že tento nový trh není dostatečně konkurenční a je způsobilý k regulaci, mohl by úřad provést i jeho detailní a pečlivou analýzu a navrhnout případná nápravná opatření.
Tuto možnost, tedy vymezení nového relevantního trhu pro datové služby v mobilních sítích, nyní úřad zvažuje.

Mgr. Martin Drtina 
tiskový mluvčí Českého telekomunikačního úřadu
CITY MOBILE UKONČILA ČINNOST
2. června 2015
Společnost City mobile s.r.o. se rozhodla ukončit činnost v oblasti poskytování mobilních telekomunikačních služeb. Mobilní služby převezme společnost FAYN Telecommunications s.r.o. Nedojde k přerušení služeb a zůstanou v platnosti stávající SIM karty i tarify.
SCHŮZKA S RNDr. Vladimírem Koníčkem
22. května 2015
Dne 13.5.2015 předseda představenstva AČVO Pavel Humpolík zaslal vyjádření k situaci virtuálních mobilních operátorů v České republice a zároveň požádal o osobní schůzku s předsedou kontrolního výboru sněmovny RNDr. Vladimírem Koníčkem.
Schůzka proběhla dne 20.5.2015 ve 13.00 hodin i za účasti pana Marka Fabiána, zástupce operátora Lama Mobile.
Na schůzce byla přednesena situace, která na trhu mobilních komunikací panuje. Bylo zdůrazněno, že pokud výrazná diskriminace a házení klacků pod nohy od národních operátorů bude i nadále pokračovat, virtuální trh zcela zanikne.
RNDr. Vladimír Koníček přednesené názory pozorně vyslechl a přislíbil, že se bude situací na trhu nadále zabývat a využije všech zákonných možností, které mu funkce předsedy Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny umožňuje.
TISKOVÁ ZPRÁVA ČLENSKÉ SCHŮZE AČVO
29. dubna 2015
V pondělí 27.4.2015 se konala v Praze členská schůze Asociace českých virtuálních operátorů (AČVO), která zastupuje aktuálně 19 virtuálních operátorů. Přítomní se shodli na nutnosti nastolení rovných podmínek na telekomunikačním trhu v oblasti cenové politiky a přístupu k LTE. „Nelze nakupovat za velkoobchodní ceny, které jsou vyšší než maloobchodní nabídka národního operátora“, řekl místopředseda AČVO Libor Kiner, zástupce operátora ABIOTEL.
Asociace připravuje etický kodex, který by měl být zárukou poskytování kvalitních služeb pro koncové zákazníky. Pokračují jednání s ČTÚ a zástupci Poslanecké sněmovny ČR o narovnání trhu, který je narušený. Konkurence by měla směřovat k lepším cenám a lepšímu pokrytí pro klienty. 
OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ OPERÁTORA ADAGIO MOBILE SVÝM KLIENTŮM
5.května 2015
Vážení zákazníci společnosti ADAGIO MOBILE s.r.o.
Dovolte, abychom Vás seznámili s nastalou situací. 27.dubna 2015 jsme převzali obchodní podíl ve společnosti Adagio mobile s.r.o. Vzhledem k tomu, že během posledních dní jsme zjistili závažné nedostatky v řízení společnosti a možné porušení zákona 90/2012 Sb., požádali jsme ke dni 5.5.2015 Český telekomunikační úřad o dočasné přerušení komunikační činnosti. Spolu s tím došlo k přerušení poskytovaných mobilních služeb. Až do obnovení činnosti společnosti budou v síti Adagio mobile umožněny pouze příchozí hovory a příchozí SMS. Všichni zákazníci, kteří požádají o přechod k jinému operátorovi, obdrží ČVOP v zákonném termínu.

ADAGIO MOBILE s.r.o.
IČ: 03084230
sídlo: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8
kancelář:        Mezivrší 17, 140 00 Praha 4
info@adagiomobile.eu
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Praha, 12. května 2015
Vyjádření ČTÚ k omezení služeb virtuálního operátora Adagio Mobile 
Zákazníci virtuálního operátora Adagio Mobile jsou již několikátým dnem bez možnosti se ze svých čísel dovolat či odeslat textové zprávy. Statutární zástupce společnosti ADAGIO MOBILE, s.r.o., se na ČTÚ obrátil s žádostí o dočasné přerušení činnosti k 5. květnu 2015 a současně omezil poskytování mobilních služeb svým zákazníkům, kteří tak mohou hovory a textové zprávy pouze přijímat. Dle vyjádření, které společnost zveřejnila prostřednictvím Asociace českých virtuálních operátorů, tomuto rozhodnutí předcházela změna vlastníka firmy a údajné následně zjištěné nedostatky v řízení společnosti. Původní webová prezentace virtuálního operátora (www.adagiomobile.cz) je nedostupná, nový vlastník společnosti informace svým klientům zveřejnil na webu www.adagiomobile.eu. ČTÚ považuje za klíčové, aby situace operátora, která vyústila v kroky vedoucí k pozastavení telekomunikační činnosti, neprohlubovala negativní dopad na jeho klienty a nebránila jejich případnému rozhodnutí využít možnosti přenesení telefonního čísla k jinému poskytovateli. Informuje proto zákazníky virtuálního operátora Adagio Mobile o právu reklamovat omezení služeb na adrese reklamace@adagiomobile.eu a o právu požádat o přechod k jinému operátorovi přes e-mail info@adagiomobile.eu. Pokud by s takovou žádostí o přenesení čísla účastník na zmíněných kontaktech neuspěl, může se obrátit na ČTÚ s konkrétním podnětem, kterým by se úřad dále zabýval. 

Mgr. Martin Drtina 
tiskový mluvčí Českého telekomunikačního úřadu 
 
design by ABIOTEL (c) 2014 -2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky